Firma minerare Argo Blockchain rifillon tregtimin në bursën Nasdaq